Abonnementsvilkår
for SAM360

Definitioner

Applikation: SaaS programmet SAM360 og valgte tillægsmoduler som relevant.

Brugsdata: En type data der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, antal indsendte fakturaer, bogføringsår oprettet og lignende).

Dataansvarlig: Det organ der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Applikationen såsom kundedatabaser, fakturaer og andre former for produktionsdata og dokumenter.

Personoplysninger: Enhver information der kan relateres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person.

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår” på bestillingsformularen, ved at anvende Applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf og gælder mellem Partner Consulting ApS, CVR-nummer 39149761, Birk Centerpark 40, 7400 Herning, (herefter “PC”) og kunden herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

1.2 Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende kan herudover acceptere disse Vilkår på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 faktureringsperiode afhænger af den valgte produkttype og abonnementstype.

2.3 Prøveversion er gyldig for 1 måned fra datoen af første login.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende programmet SAM360 og valgte tillægsmoduler (herefter under et “Applikationen”), der stilles til rådighed online som “software as a service”. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til Applikationen, som den er, og til at bruge den inden for de forbrugsgrænser og til de antal brugere, tillægsmoduler m.v., der fremgår af de specifikke produkter til enhver tid. Såfremt Kunden har behov for yderligere brugere eller funktionalitet, de kan sende en email til info@sam360.dk, og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil blive forøget.

3.3 I selve Applikationen eller på SAM360s hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper og valgte tillægsmoduler som relevant. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, der skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

3.4 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og Applikationen må ikke benyttes af andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden.

3.5 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens logindetaljer.

3.6 Med undtagelse af det der fremgår af punkt 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

3.7 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade SAM360s navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med et gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Partner Consulting ApS.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på SAM360.DK hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler som relevant. Alle priser er ekskl. moms.

5. OPHØR

5.1 Kunden kan opsige abonnementet, foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler som relevant med 1 måned varsel (medmindre andet fremgår af beskrivelsen eller vilkårene for den specifikke ydelse).

5.2 Partner Consulting ApS kan opsige abonnementet med 1 måned varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. KUNDENS DATA

6.1 Partner Consulting Aps forbeholder sig retten til at slette Kundedata 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Partner Consulting ApS har ingen forpligtelser til at opbevare dataen efter dette tidspunkt.

6.2 SAM360 application er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Applikationen.

6.3 eSAM360 kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere bæredygtig tjenester, prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal SAM360 anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal SAM360 implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.

6.4 Partner Consulting ApS kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

7. ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING

7.1 Kunden indestår for at være den juridiske ejer af virksomheden og bekræfter, at de stamoplysninger (CVR-nummer, navn, adresse) der er blevet oplyst i SAM360, er de korrekte oplysninger for det pågældende firma.

7.2 e-conomic registrerer Kundens kontaktadresse, CVR-nummer, email addresse samt deres bæredygtigplaner og aktioner. Kunden giver samtykke til, at gem disse information i SAM360 applikation og bruge dem til at beregn bæredygtig index.

7.3 Partner Consulting ApS forbeholder sig retten til at skifte service udbyder, såfremt anden udbyder findes bedre egnet. Kunden vil altid blive varslet i forbindelse med registrering hos et af Partner consulting ApS nyt udvalgt netværk og har i den forbindelse mulighed for at frabede at lade sig registrere. Kunden har på tilsvarende vis altid mulighed for at framelde sig fra SAM360 abonnement med 1 måned varsel.

8. DRIFTSSTABILITET

8.1Partner Consulting ApS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Partner Consulting ApS’ kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Partner Consulting ApS fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

8.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Partner Consulting ApS sig på at genskabe normal drift hurtigst muligt.

8.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-07.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang.

9. ÆNDRINGER

9.1 Partner Consulting Aps er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Partner Consulting ApS er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1 Applikationen og information der afgives fra Applikationen, undtagen Kundedata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Partner Consulting ApS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Partner Consulting ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Partner Consulting ApS meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Partner Consulting ApS immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

10.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

10.3 I forhold til materiale der uploades af Kunden og alt Kundedata, giver Kunden Partner Consulting Aps og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at Partner Consulting ApS forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

11. Partner Consulting ApS’s ANSVAR

11.1 Partner Consulting ApS fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 Partner Consulting ApS er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, herunder betalingsmodul/beregnere. Partner Consulting kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Partner Consulting Aps ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.3 Kunden accepterer at skadesløsholde PartnerConsulting ApS mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

13. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

13.1 For så vidt angår behandling af Personoplysninger og angår e-conomics behandling af Personoplysninger henvises til Privacy Policy. Partner Consulting ApS har tavshedspligt om alle informationer, Partner Consulting ApS måtte komme i besiddelse af om Kunden. 

13.2 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Partner Consulting Aps, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Partner Consulting ApSs behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Partner Consulting Aps for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

14. VILKÅRSÆNDRINGER

14.1 Partner Consulting ApS er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på SAM360 hjemmeside. Partner Consulting ApS tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

15. TVISTER

15.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Herning.

16. GYLDIGHED

16.1 Disse Vilkår er gyldige fra d. 1. September 2021 og erstatter tidligere vilkår.